UJDigispace Repository

Compliance with SABS ISO9000: an audit firm perspective

Show simple item record

dc.contributor.advisor Peter Kilbourn en_US
dc.contributor.author Evans, Edgar O.
dc.date.accessioned 2012-09-06T05:32:38Z
dc.date.available 2012-09-06T05:32:38Z
dc.date.issued 2012-09-06
dc.date.submitted 1996-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/7058
dc.description M.Comm. en_US
dc.description.abstract Selde in die geskiedenis van die mens was daar so 'n ingrypende mate van verandering soos wat tans plaasvind. Nuwe dinge word daagliks beproef, verbeterde metodes word ontwikkel, bestaande rekords word gebreek en hoer hoogtes word bereik. Die besigheidswereld is insgelyk aan verandering onderhewig. Veranderinge van die afgelope agtien maande behels eerder 'n totale omwenteling vir Suid-Afrikaanse besighede. Skielik is Suid-Afrika weer deel van die internasionale sakegemeenskap. Dit impliseer dat Suid-Afrikaanse besighede met buitelandse maatskappye op die wereldmark op gelyke voet moet meeding. Die voldoening aan IS09000 blyk deel van die internasionale spel te wees. IS09000 is `n internasionale kwaliteitstandaard wat modelle vir kwaliteitstelsels voorstel. Indien Suid-Afrikaanse besighede internasionaal wil meeding, is hierdie 'n belangrike aspek om in gedagte te hou. Hierdie skripsie handel juis oor hierdie eksternse bedreigings (of geleenthede) vir Suid- Afrikaanse besighede. Dit is veral die toepaslikheid van die IS09000-standaard op die ouditprofessie wat onder die loep geneem word. `n Verdere oefening is die ondersoek van die vereistes waaraan voldoen moet word ten einde IS09000-sertifisering te verkry. Die redes en voordele van sertifisering word aangespreek asook literatuur oor die kwaliteitsbestuur. Die huidige mate van voldoening aan die IS09000-standaard by Onderneming A is gemeet. Hierde proses het verskeie gestruktueerde onderhoude met sleutel bestuurspersoneel ingesluit. Die gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat Onderneming A tans the aan die IS09000-kwaliteitstandaard voldoen the. Dit is egter the 'n negatiewe weerspieling van die Onderneming of sy mense the, maar eerder te wyte aan die eiesoortige standaard van die vereistes van IS09000. Klem word op die formele dokumentasie geplaas en dit beInvloed die resultaat van die studie. Dit het verder geblyk dat opvattings en persepsies oor die bestuur van kwaliteit van mens to mens, asook oor verskillende posvlalcke heen, verskil. 'n Aksieplan word voorgestel wat Onderneming A in staat behoort te stel om aan die standaardvereistes te voldoen. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject Quality control - South Africa. en_US
dc.subject Auditing - Standards - South Africa. en_US
dc.title Compliance with SABS ISO9000: an audit firm perspective en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics