UJDigispace Repository

Die invloed van omgewingsveranderlikes op die werkskeppingspotensiaal van die landbousektor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prof. A. Senekal en_US
dc.contributor.author Rautenbach, Johannes Jurie
dc.date.accessioned 2012-09-12T08:38:58Z
dc.date.available 2012-09-12T08:38:58Z
dc.date.issued 2012-09-12
dc.date.submitted 1999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/7579
dc.description M.A. en_US
dc.description.abstract Die gewilde media skep die persepsie dat arbeid in die Iandbousektor ten gunste van meganisasie afgeskaal word. Die navorsingsvraag wat hieruit voortgespruit het, is die volgende: wat is die invloed van omgewingsveranderlikes op die werkskeppingspotensiaal van die Iandbousektor? Meganisasie word nie hier gesien as die veranderlike wat direk aanleiding gee tot die afname van werkgeleenthede in die Iandbousektor nie, maar dat Iaasgenoemde eerder die gevoig van bepaalde omgewingsveranderlikes soos onder andere, onlangse arbeidswetgewing is. Arbeidswetgewing word hier dus gesien as die oorsaak van 'n verlaging in die werkskeppingspotensiaal van die Iandbousektor terwyl meganisasie gesien word as die metode waardeur die Iandbousektor in reaksie op die arbeidswetgewing poog om sy ekonomiese oorlewing te verseker. 'n Newe effek hiervan is noodwendig 'n verlaagde werkskeppingspotensiaal in dielandbousektor. Gedurende die regeringstermyn van die huidige regering, is daar abeids- en ander wetgewing op die Iandbousektor van toepassing gemaak wat die vraag Iaat ontstaan wat die impak van hierdie soort veranderinge in die taakomgewing van die Iandbou-organisasie op die werkskeppingspotensiaal van hierdie sektor gaan wees. 'n Hipotese-stelling is soos voig geformuleer: 'n verandering in die taakomgewing van 'n organisasie, in hierdie geval die Suid-Afrikaanse Landbousektor, gaan noodwendig tot gevoig he dat die organisasie veranderinge sal moet aanbring om te kan oorleef. Hierdie veranderinge word geantisipeer in die rigting van 'n verlaging van die werkskeppingspotensiaal van die betrokke organisasie, in hierdie geval die landbousektor, te wees. Verandering is in die arbeids- en ander wetgewing wat op die landbousektor van toepassing is, aangebring. Daar word ook na ander invloede, soos misdaad, grondhervorming en klimatologiese veranderinge gekyk, om te bepaal of al hierdie faktore gesamentlik aanleiding gee tot die verlaging in die werk-skeppingspotensiaal van die landbousektor. en_US
dc.language.iso afr en_US
dc.subject Agriculture - Economic aspects - South Africa en_US
dc.subject Labor laws and legislation - Influence - South Africa en_US
dc.subject Unemployment - Social aspects - South Africa en_US
dc.subject Industrial relations - South Africa en_US
dc.subject Crime - Influence - South Africa en_US
dc.subject South Africa - Economic policy en_US
dc.title Die invloed van omgewingsveranderlikes op die werkskeppingspotensiaal van die landbousektor en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics